Uutinen
 

Rautatiealan sääntelyelin selkeytti Venäjän rajan ylittävän tavaraliikenteen pelisääntöjä

25.9.2018 8.00

Rautatiealan sääntelyelin antoi 24.9.2018 päätöksen Venäjän rajaliikenteeseen liittyvien palveluiden hinnoittelusta ja tarjonnan läpinäkyvyydestä rautateiden tavaraliikenteessä.

Päätöksen taustalla on Fenniarail Oy:n esittämä erimielisyys VR-Yhtymä Oy:n yhtiölle toimittamasta palvelukokonaisuudesta, joka mahdollistaa rajan ylittävän tavaraliikenteen harjoittamisen ja erityisesti palvelukokonaisuuden hinnoittelusta.

Sääntelyelin päätyi joiltakin osin korjaavien toimenpiteiden tarpeeseen VR:n hinnoittelussa. Lisäksi palveluiden hinnoittelun ja niiden tarjonnan tulee jatkossa olla julkista ja läpinäkyvää.

”Päätös kahden rautatietoimijan erimielisyysasiassa on ensimmäinen laatuaan rautatiealan sääntelyelimen koko toimintahistorian aikana. Päätöksen myötä tavaraliikenneoperaattoreiden pääsy Venäjän rajaliikenteen markkinoille selkiytyy”, toteaa sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti.

Venäjän rajaliikenne avautui kilpailulle 22.12.2016 siten, että kaikki Suomeen tai muualle Euroopan talousalueelle sijoittuneet rautatieyritykset voivat toimia Suomen ja Venäjän välisissä rautatiekuljetuksissa Suomen rataverkolla.

Tavaraliikenteen monitoimijaympäristössä on ollut tiettyjä teknisiä ja käytännön esteitä, jonka takia kilpailun syntyminen on käytännössä hidastunut ja hankaloitunut. Tällaisia esteitä ovat mm. VR-Yhtymä Oy:n hallitsemat rajamuodollisuuksiin liittyvät tietojärjestelmät, valtiosopimuksen velvoitteet ja riippuvuus venäläisen osapuolen päätöksistä sekä ratapihojen tekniset ja toiminnalliset rajoitteet. Vaikka osin nykyiset olosuhteet lienevät väliaikaisia, joiltain osin ne rajoittavat toimintaa pidemmäksikin aikaa. Tästä syystä rajaliikenteen palveluiden tarjonnan ja niiden hinnoittelun sääntely on tarpeellista.

Rautatiealan sääntelyelin on Trafin yhteydessä toimiva itsenäinen viranomaistoiminto, jonka tehtävänä on huolehtia markkinoiden toimivuudesta ja siitä, että alan toimijoita kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Sääntelyelin on rautatieliikenteen harjoittajista, rataverkon haltijoista ja palvelupaikan ylläpitäjistä riippumaton valitus- ja valvontaelin, joka ratkaisee asioita sille toimitettujen valitusten perusteella sekä omasta aloitteestaan.

Päätös on luettavissa rautatiealan sääntelyelimen verkkosivuilla osoitteessa https://www.saantelyelin.fi/paatokset


Lisätietoja:
sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti, p. 029 5345 244, etunimi.sukunimi (at) trafi.fi