Asiointi
 

Asiointi sääntelyelimessä

Sääntelyelimen noudattamista menettelyistä säädetään pääasiallisesti raideliikennelaissa (1302/2018).

Asianosainen saa hakea oikaisua sääntelyelimeltä tiettyihin raideliikennelaissa määriteltyihin rataverkon haltijan päätöksiin.

Jos jonkun katsotaan toimineen raideliikennelain tai sen nojalla annettujen vaatimusten vastaisesti tai vastoin syrjimättömyyden ja tasapuolisuuden vaatimuksia, asian voi saattaa sääntelyelimen tutkittavaksi. Tällaisen valituksen voi tehdä rautatieliikenteen harjoittaja, ratakapasiteetin hakija, koulutuspalveluja tarvitseva yritys, rataverkon haltija, palvelupaikan ylläpitäjä, muu palvelun tarjoaja taikka joukkoliikennelain 14 §:ssä tarkoitettu toimivaltainen viranomainen. Sääntelyelin voi ottaa asian tutkittavakseen myös omasta aloitteestaan.

Uutta rautateiden henkilöliikennepalvelua koskevien ilmoitusten ja taloudellisen tasapainon testipyyntöjen tekemisessä noudatetaan komission täytäntöönpanoasetusta (EU) 2018/1795 taloudellisen tasapainon arvioimisesta.

Palvelupaikkaan liittyvän poikkeusluvan hakemisessa noudatetaan komission täytäntöönpanoasetusta (EU) 2017/2177 palvelupaikkojen ja rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen käyttöoikeudesta.