Asiointi
 

Asiointi sääntelyelimessä

Sääntelyelimen noudattamista menettelyistä säädetään pääasiallisesti rautatielaissa (304/2011).

Asianosainen saa hakea oikaisua sääntelyelimeltä tiettyihin rautatielaissa määriteltyihin rataverkon haltijan päätöksiin.

Jos jonkun katsotaan toimineen rautatielain tai sen nojalla annettujen vaatimusten vastaisesti tai vastoin syrjimättömyyden ja tasapuolisuuden vaatimuksia, asian voi saattaa sääntelyelimen tutkittavaksi. Tällaisen valituksen voi tehdä rautatieliikenteen harjoittaja, ratakapasiteetin hakija, koulutuspalveluja tarvitseva yritys, rataverkon haltija, palvelupaikan ylläpitäjä, muu palvelun tarjoaja taikka joukkoliikennelain 14 §:ssä tarkoitettu toimivaltainen viranomainen. Sääntelyelin voi ottaa asian tutkittavakseen myös omasta aloitteestaan.

Uutta kansainvälistä rautatieyhteyttä koskevien ilmoitusten ja pyyntöjen tekemisessä noudatetaan komission täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 869/2014 uusista rautateiden henkilöliikennepalveluista.