Oikaisuvaatimukset
 

Oikaisuvaatimus

Asianosainen saa hakea oikaisua sääntelyelimeltä, jos rataverkon haltijan päätös koskee:

  1. ylikuormittunutta ratakapasiteettia tai sen osaa taikka etusijajärjestystä
  2. ratakapasiteetin jakamista
  3. kiireellisen ratakapasiteetin jakamista
  4. ratakapasiteetin peruuttamista tai käytöstä poistamista
  5. ratamaksua
  6. ratamaksun perusmaksun alennuksia ja korotuksia
  7. lisämaksuja.

Oikaisuvaatimus on tehtävä hallintolain 49 c §:n mukaan 30 päivän kuluessa rataverkon haltijan päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisasema

Hallintolain (434/2003) mukaan hallintoasiassa asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee.

Oikaisuvaatimusasioissa asianosaisasema syntyy tyypillisesti rautatieliikenteen harjoittajalle, kun se hakee oikaisua hakemaansa kapasiteettia tai ratamaksua koskevaan rataverkon haltijan päätökseen.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin hakija vetoaa vaatimuksensa tueksi. Toimitettavissa asiakirjoissa tulee yksilöidä niissä mah­dol­li­ses­ti ole­vat lii­ke­sa­lai­suu­det ja mah­dol­li­set muut sa­las­sa pi­det­tä­vät tie­dot sel­väs­ti.

Oikaisuvaatimus pyydetään toimittamaan Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) kirjaamoon osoitteella

Rautatiealan sääntelyelin
PL 467
00101 Helsinki

tai sähköpostitse osoitteeseen

Käsittelyn julkisuus

Sääntelyelimessä käsiteltävissä asioissa noudatetaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Pää­sään­töi­ses­ti oikaisuvaatimukset ovat julkisuuslain pe­rus­teel­la jul­ki­sia. Vi­ran­omai­sen tu­lee pyy­det­täes­sä an­taa ke­nel­le ta­han­sa tie­to oikaisuvaatimuksesta ja sii­hen liit­ty­vis­tä asia­kir­jois­ta. Toi­saal­ta lais­sa mää­rä­tään myös sa­las­sa­pi­to­vel­voit­teis­ta, joi­den pe­rus­teel­la esi­mer­kik­si lii­ke­sa­lai­suuk­sia ja eräi­tä mui­ta jul­ki­suus­lais­sa mää­ri­tel­ty­jä tie­to­ja ei saa pal­jas­taa. Tä­män vuok­si oikaisuvaatimuksessa on tar­peen yk­si­löi­dä siinä mah­dol­li­ses­ti ole­vat lii­ke­sa­lai­suu­det ja mah­dol­li­set muut sa­las­sa pi­det­tä­vät tie­dot sel­väs­ti.

Myös oikaisuvaatimuksen te­ki­jän hen­ki­löl­li­syys on pää­sään­töi­ses­ti jul­ki­nen tie­to. Hen­ki­löl­li­syys voi­daan sa­la­ta vain, jos sii­hen on eri­tyi­siä syi­tä, ku­ten erit­täin tär­keä ylei­nen tai yk­si­tyi­nen etu.

Oikaisuvaatimuksen käsittely

Oikaisuvaatimus on käsiteltävä kuuden viikon kuluessa siitä, kun sääntelyelin on saanut käyttöönsä asian ratkaisemiseksi tarvittavan selvityksen.

Päätös oikaisuvaatimukseen on yksittäistä etusijajärjestystä, ratakapasiteetin jakamista ja kiireellisen ratakapasiteetin jakamista koskevassa asiassa kuitenkin annettava kymmenen päivän kuluessa siitä, kun sääntelyelin on saanut käyttöönsä asian ratkaisemiseksi tarvittavan selvityksen.

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä säädetään muutoin hallintolaissa.

Sääntelyelimen päätös ja muutoksenhaku

Sääntelyelimen oikaisuvaatimuksesta antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.