Palvelupaikkaan liittyvän poikkeusluvan hakeminen
 

Palvelupaikkaan liittyvän poikkeusluvan hakeminen

Komissio on antanut 22.11.017 täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2177 palvelupaikkojen ja rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen käyttöoikeudesta. Asetus on kaikilta osiltaan velvoittava ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Asetuksen kohteena on direktiivin 2012/34/EU liitteessä II olevissa 2, 3 ja 4 kohdissa luetellut palvelut.

Asetuksen pääsääntöinen soveltaminen alkaa 1.6.2019. Asetuksen 2 artiklassa annetaan kuitenkin palvelupaikkojen ylläpitäjille mahdollisuus hakea rautatiealan sääntelyelimeltä vapautusta tiettyjen asetuksessa olevien säännösten soveltamisesta. Tämän artiklan soveltaminen alkaa 1.1.2019.

Ohje poikkeusluvan hakemisesta

Liitteenä ohjeeseen IRG-Railin julkaisema asiakirja, jossa julkaistujen yhteisten periaatteiden mukaisesti myös sääntelyelin toimii.

"Vapautusten myöntämisen yleiset periaatteet komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2177 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti"


”Common Principles on granting exemptions under article 2 (2) of Commissions Implementing Regulation (EU) 2017/2177"