Lainsäädäntö
 

Keskeinen lainsäädäntö

Kansallinen lainsäädäntö

Raideliikennelaki (1302/2018)

Ratalaki (110/2007, koonnos)

Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavista palveluista (1489/2015)

-> Muutosasetus (1220/2018)

Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin jakamisesta (1308/2018) 

EU-lainsäädäntö

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta (2012/34/EU) (koonnos)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2370 direktiivin 2012/34/EU muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikennemarkkinoiden avaamisen ja rautatieinfrastruktuurin hallinnoinnin osalta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/2338 asetuksen (EY) N:o 1370/2007 muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinoiden avaamisen osalta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1370/2007 rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/2337 yhteisistä säännöistä rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1192/69 kumoamisesta

Komission delegoitu päätös (EU) 2017/2075 yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/34/EU liitteen VII korvaamisesta

Komission direktiivin nojalla antamat täytäntöönpanosäädökset: 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1795 menettelyn ja perusteiden vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/34/EU 11 artiklan mukaisen taloudellisen tasapainon arvioinnin soveltamista varten

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2177  palvelupaikkojen ja rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen käyttöoikeudesta

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/545 rautateiden ratakapasiteetin käyttöoikeuden myöntämistä koskeviin puitesopimuksiin liittyvistä menettelyistä ja perusteista

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1100 rautatiemarkkinoiden seurantaan liittyvistä jäsenvaltioiden raportointivelvollisuuksista

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/909 rautatieliikenteen harjoittamisesta suoraan aiheutuvien kustannusten yksityiskohtaisista laskentasäännöistä

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/429 meluvaikutuksista aiheutuvien kustannusten hinnoittelussa noudatettavista yksityiskohtaisista säännöistä

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/171 rautatieyritysten toimilupamenettelyn tietyistä näkökohdista

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2014/870 rautateiden ratakapasiteetin hakijoita koskevista edellytyksistä

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2014/869 uusista rautateiden henkilöliikennepalveluista 

Direktiivissä yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta (2012/34/EU) on koottu yhteen ja uudistettu vuonna 2001 voimaan tulleeseen Euroopan unionin ensimmäiseen rautatiepakettiin sisältyneet seuraavat kolme direktiiviä:

Kapasiteetti- ja ratamaksudirektiivi (2001/14/EY, koonnos)

Rautateiden kehittämisdirektiivi (91/440/EY) muutosdirektiivi (2001/12/EY, koonnos)

Toimilupadirektiivin (95/18/EY) muutosdirektiivi (2001/13/EY, koonnos)