Markkinat
 

Rautatiemarkkinat

Kilpailu on viime vuosina noussut ajankohtaiseksi aiheeksi Suomen rautateillä. Euroopan unioni on 1990-luvulta lähtien pyrkinyt edistämään kilpailua muun muassa lukuisilla lainsäädäntöpaketeilla.

Suomen kansallinen rautateiden tavaraliikenne avattiin kilpailulle vuoden 2007 alussa. Valtion rataverkolla toimii kolme rautatieyritystä, VR-Yhtymä Oy, Ratarahti Oy ja Fenniarail Oy. Liikenne- ja viestintäministeriö myönsi 15.5.2012 Ratarahti Oy:lle toimiluvan rautateiden tavarakuljetuksiin. Toimilupa tuli voimaan 1.8.2012. Fenniarail Oy:lle liikenne- ja viestintäministeriö myönsi toimiluvan rautateiden tavarakuljetuksiin 26.3.2015. Fenniarail aloitti kaupalliset rautatiekuljetukset heinäkuussa 2016. Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt myös Aurora Rail Oy:lle toimiluvan tavaraliikennekuljetusten harjoittamista varten. Toimilupa tuli voimaan 1.7.2017.

Nykyään Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myöntää rautatieliikenteen harjoittamiseen tarvittavan toimiluvan.

Liikenne- ja viestintäministeriö ja VR-Yhtymä ovat neuvotelleet henkilöjunaliikenteen ostosopimuksen vuodelle 2020. Osapuolet voivat jatkaa sopimusta 19.6.2022 asti sopimalla optiokauden käyttämisestä kirjallisesti viimeistään 31.12.2019 mennessä.  VR:llä on ostosopimuksen myötä henkilöjunaliikenteen yksinoikeus. 

Helsingin lähiliikenteen osalta Helsingin Seudun Liikenne (HSL) suunnittelee kilpailutusta. HSL on neuvotellut VR:n kanssa siirtymäkauden sopimuksen, joka on voimassa viisi vuotta, 1.4.2016-26.6.2021. Sopimuskauden aikana VR uudistaa toimintojaan siten, että myös muiden junaliikennöitsijöiden tulo Helsingin seudun lähiliikenteeseen on mahdollista.

Turvallisuustodistuksen ja toimiluvan lisäksi valtion rataverkolle tulevien rautatieyritysten on tehtävä Väyläviraston kanssa rataverkon käyttösopimus ja haettava siltä ratakapasiteetti.

Suomessa on valtion rataverkkoa 5926 km, josta sähköistettyä rataa 3331 km ja sähköistämätöntä 2595 km. Vuonna 2017 rataverkolla ajettiin 48 098 000 junakilometriä. Näistä tavaraliikenteen osuus oli 14 215 000 km ja henkilöliikenteen osuus 33 883 000 km.

Markkinoiden seuranta

Rautatiemarkkinoiden kehittymistä seurataan vuosittain kansallisesti sekä kansainvälisesti erilaisten selvitysten ja kyselyiden avulla.

Jäsenvaltioille suunnatun vuosittaisen kyselyn perusteella Euroopan komissio julkaisee joka toinen vuosi neuvostolle ja Euroopan parlamentille laatimansa kertomuksen rautatiemarkkinoiden kehityksen seurannasta. Viimeisin raportti on julkaistu helmikuussa 2019:

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille:

6. kertomus rautatiemarkkinoiden kehityksen seurannasta 

Commission staff working document: Sixth report on monitoring developments of the rail market

Suomi on mukana eurooppalaisessa itsenäisten rautatiealan sääntelyelinten ryhmässä IRG-Rail’ssä. IRG-Rail seuraa myös rautatiemarkkinoita ja julkaisee vuosittain markkinaseurantaraportin. Järjestyksessään seitsemäs markkinaraportti julkaistiin huhtikuussa 2019.

IRG-Rail Market Monitoring Report 2017