Markkinat
 

Rautatiemarkkinat

Kilpailu on viime vuosina noussut ajankohtaiseksi aiheeksi Suomen rautateillä. Euroopan unioni on 1990-luvulta lähtien pyrkinyt edistämään kilpailua muun muassa lukuisilla lainsäädäntöpaketeilla.

Suomen kansallinen rautateiden tavaraliikenne avattiin kilpailulle vuoden 2007 alussa. Valtion rataverkolla toimii kolme rautatieyritystä, VR-Yhtymä Oy, Ratarahti Oy ja Fenniarail Oy. Liikenne- ja viestintäministeriö myönsi 15.5.2012 Ratarahti Oy:lle toimiluvan rautateiden tavarakuljetuksiin. Toimilupa tuli voimaan 1.8.2012. Fenniarail Oy:lle liikenne- ja viestintäministeriö myönsi toimiluvan rautateiden tavarankuljetuksiin 26.3.2015. Fenniarail aloitti kaupalliset rautatiekuljetukset heinäkuussa 2016. Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt myös Aurora Rail Oy:lle toimiluvan tavaraliikennekuljetusten harjoittamista varten. Toimilupa tuli voimaan 1.7.2017.

Liikenne- ja viestintäministeriö ja VR-Yhtymä ovat neuvotelleet junaliikenteen ostosopimuksen vuosille 2016-2019. Sopimus koskee sekä kaukoliikenteen että HSL:n ulkopuolisen alueen lähiliikenteen ostoja. Sopimus on voimassa määräaikaisena 31.12.2019 saakka. VR:llä on ostosopimuksen myötä henkilöjunaliikenteen yksinoikeus. 

Helsingin lähiliikenteen osalta Helsingin Seudun Liikenne (HSL) suunnittelee kilpailutusta. HSL neuvotteli huhtikuun alussa VR:n kanssa siirtymäkauden sopimuksen, joka on voimassa viisi vuotta, 1.4.2016-26.6.2021. Sopimuskauden aikana VR uudistaa toimintojaan siten, että myös muiden junaliikennöitsijöiden tulo Helsingin seudun lähiliikenteeseen on mahdollista.

Turvallisuustodistuksen ja toimiluvan lisäksi valtion rataverkolle tulevien rautatieyritysten on tehtävä Liikenneviraston kanssa rataverkon käyttösopimus ja haettava siltä ratakapasiteetti.

Suomessa on valtion rataverkkoa 5926 km, josta sähköistettyä rataa 3270 km ja sähköistämätöntä 2656 km. Vuonna 2016 rataverkolla ajettiin 46 828 000 junakilometriä. Näistä tavaraliikenteen osuus oli 13 301 000 km ja henkilöliikenteen osuus 33 527 000 km.

Markkinoiden seuranta

Rautatiemarkkinoiden kehittymistä seurataan vuosittain kansallisesti sekä kansainvälisesti erilaisten selvitysten ja kyselyiden avulla.

Jäsenvaltioille suunnatun vuosittaisen kyselyn perusteella Euroopan komissio julkaisee joka toinen vuosi neuvostolle ja Euroopan parlamentille laatimansa kertomuksen rautatiemarkkinoiden kehityksen seurannasta. Viimeisin raportti on julkaistu joulukuussa 2016:

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille:

5. kertomus rautatiemarkkinoiden kehityksen seurannasta 

Commission staff working document: Fifth report on monitoring developments of the rail market

Suomi on mukana eurooppalaisessa itsenäisten rautatiealan sääntelyelinten ryhmässä IRG-Rail’ssä. IRG-Rail seuraa myös rautatiemarkkinoita ja julkaisee vuosittain markkinaseurantaraportin. Järjestyksessään kuudes markkinaraportti julkaistiin maaliskuussa 2018.

IRG-Rail Market Monitoring Report 2016