Markkinat
 

Rautatiemarkkinat

Kilpailu on viime vuosina noussut ajankohtaiseksi aiheeksi Suomen rautateillä. Euroopan unioni on 1990-luvulta lähtien pyrkinyt edistämään kilpailua muun muassa lukuisilla lainsäädäntöpaketeilla.

Suomen kansallinen rautateiden tavaraliikenne avattiin kilpailulle vuoden 2007 alussa. Suomen ja Venäjän välinen yhdysliikenne avautui kilpailulle vuonna 2016. Koko valtion rataverkolla toimii kaksi rautatieyritystä, VR-Yhtymä Oy ja Fenniarail Oy. Näiden yritysten lisäksi toimilupa rautateiden tavarakuljetuksiin on myönnetty Ratarahti Oy:lle ja Aurora Rail Oy:lle. Ratarahti toimii lähinnä paikallisesti Imatran alueella. Aurora Rail puolestaan harjoittaa vaihtotyöliikennettä valtion rataverkon ratapihoilla.

VR:llä on liikenne- ja viestintäministeriön kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva yksinoikeus henkilöjunaliikenteeseen Suomessa vuoden 2024 loppuun asti. VR:n yksinoikeus koskee kaikkea muuta henkilöjunaliikennettä Suomessa, mutta ei Helsingin Seudun Liikenteen (HSL:n) lähiliikennettä.

HSL:n lähijunaliikenteen kilpailutus on parhaillaan käynnissä. Kilpailutuksen voittanut liikennöitsijä varmistuu todennäköisesti keväällä 2020. Kilpailutetun liikenteen on tarkoitus alkaa kesällä 2021.

Kansallisesta henkilöliikenteestä on tällä hetkellä tehty julkisen palvelun suorahankintasopimukset. Uuden liikennöijän markkinoille tulo näiden sopimusten ohi (ns. open access) edellyttää uudesta palvelusta ilmoittamisen sääntelyelimelle 18 kk ennen palvelun aloittamista. Lisäksi uuden palvelun tulee läpäistä taloudellisen tasapainon testi, jos jokin siihen oikeutettu taho tällaista pyytää. Yksinoikeudet, joita on myönnetty VR-Yhtymä Oy:lle sen ja liikenne- ja viestintäministeriön välisissä sopimuksissa, ovat osa mahdollista taloudellisen tasapainon arviointia, eli ne eivät suoraan estä markkinoille pääsyä.

Suomessa on valtion rataverkkoa 5926 km, josta sähköistettyä rataa 3331 km ja sähköistämätöntä 2595 km. Vuonna 2017 rataverkolla ajettiin 48 098 000 junakilometriä. Näistä tavaraliikenteen osuus oli 14 215 000 km ja henkilöliikenteen osuus 33 883 000 km.

Markkinoiden seuranta

Rautatiemarkkinoiden kehittymistä seurataan vuosittain kansallisesti sekä kansainvälisesti erilaisten selvitysten ja kyselyiden avulla.

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille:

Jäsenvaltioille suunnatun vuosittaisen kyselyn perusteella Euroopan komissio julkaisee joka toinen vuosi neuvostolle ja Euroopan parlamentille laatimansa kertomuksen rautatiemarkkinoiden kehityksen seurannasta. Viimeisin raportti on julkaistu helmikuussa 2019:

6. kertomus rautatiemarkkinoiden kehityksen seurannasta 

Commission staff working document: Sixth report on monitoring developments of the rail market

IRG-Railin julkaisemat markkinaraportit:

Suomi on mukana eurooppalaisessa itsenäisten rautatiealan sääntelyelinten ryhmässä IRG-Rail’ssä. IRG-Rail seuraa myös rautatiemarkkinoita ja julkaisee vuosittain markkinaseurantaraportin. Järjestyksessään seitsemäs markkinaraportti julkaistiin huhtikuussa 2019.

IRG-Rail Market Monitoring Report 2017

Rautateiden loppukäyttäjien näkemykset markkinoista:

Sääntelyelimen on Raideliikennelain mukaisesti kuultava vähintään kahden vuoden välein rautateiden tavara- ja henkilöliikennepalvelujen käyttäjien edustajia ottaakseen huomioon näiden näkemykset rautatieliikenteen markkinoista.

Tutkimukset, joilla on selvitetty rautateiden loppukäyttäjien näkemyksiä markkinoista löytyvät vasemman palkin välilehdeltä tai täältä.