Uutinen
 

Regleringsorganet för järnvägssektorn förtydligade spelreglerna för godstrafik som överskrider gränsen mot Ryssland

2018-09-25 08:00

Regleringsorganet för järnvägssektorn gav den 24 september 2018 ett beslut om prissättning av tjänster i anslutning till trafiken över gränsen mot Ryssland och om transparens i tillhandahållandet av tjänster i godstrafiken på järnvägen.


Bakgrunden till beslutet är meningsskiljaktigheterna mellan Fenniarail Oy och VR-Group Ab om den servicehelhet som VR tillhandahållit som gör det möjligt att bedriva gränsöverskridande godstrafik och i synnerhet om prissättningen av servicehelheten.
Regleringsorganet ansåg att det till vissa delar var nödvändigt att vidta ändringar av VR:s prissättning. Dessutom ska prissättningen av tjänsterna och tillhandahållandet av dem i fortsättningen vara offentligt och transparent.

”Beslutet i ärendet gällande en meningsskiljaktighet mellan två järnvägsaktörer är det första i sitt slag under hela regleringsorganet för järnvägssektorns verksamhet. I och med beslutet blir godstrafikoperatörernas tillträde till marknaden för trafiken över gränsen mot Ryssland tydligare”, konstaterar regleringsorganets chef Juha Karjanlahti.

Trafiken över gränsen mot Ryssland öppnades för konkurrens den 22 december 2016 så att alla järnvägsföretag i Finland eller någon annanstans i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan verka inom järnvägstransporten mellan Finland och Ryssland i Finlands bannät.

Det har funnits vissa tekniska och praktiska hinder i miljön med många aktörer inom godstrafiken vilket i praktiken har fördröjt konkurrensen och försvårat den. Dessa hinder är bland annat VR-Group Ab:s datasystem för gränsformaliteter, skyldigheter på grund av fördrag och beroendet av den ryska partens beslut samt tekniska och funktionella begränsningar av bangårdar. Även om en del av de nuvarande förhållandena torde vara tillfälliga, begränsar de till vissa delar verksamheten även under en längre tid. Därför är det nödvändigt att reglera tillhandahållandet av tjänster inom gränstrafiken och prissättningen av dem.


Regleringsorganet för järnvägssektorn är en självständig myndighetsfunktion som finns vid Trafiksäkerhetsverket och som har till uppgift att se till att marknaden fungerar samt att sektorns aktörer behandlas på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt Regleringsorganet är ett av järnvägsoperatörerna, bannätsförvaltarna och tjänsteleverantörerna oberoende besvärs- och kontrollorgan som avgör ärenden utgående från inlämnade besvär eller på eget initiativ.

Beslutet finns att läsa på regleringsorganet för järnvägssektorns webbplats på adressen https://www.saantelyelin.fi/paatokset (på finska)

Mer information:
chef för regleringsorganet Juha Karjanlahti, tfn 029 5345 244, efternamn.fornamn (at) trafi.fi

Regleringsorganet för järnvägssektorn följer upp, övervakar och främjar järnvägsmarknadens funktion, jämlikhet och icke-diskriminering.