Uutinen
 

Regleringsorganet för järnvägssektorn sänkte banavgiften för eldriven järnvägstrafik som Trafikledsverket tar ut

2019-06-25 10:30

Regleringsorganet för järnvägssektorn meddelade den 25 juni 2019 ett beslut om Trafikledsverkets banavgifter för eldriven trafik för tidtabellsperioderna 2019 och 2020. I sitt beslut konstaterade regleringsorganet att avgifterna inte till alla delar uppfyller de krav som ställs i spårtrafiklagen och EU-regleringen.

Beslutet meddelades efter att VR-Group Ab hade begärt omprövning av beräkningsgrunderna och nivån för banavgiften för eldriven trafik som Trafikledsverket hade fastställt. I sitt beslut sänkte regleringsorganet banavgiften för åren 2019 och 2020 i genomsnitt med 8 % för eldriven trafik. Dessutom återförvisade regleringsorganet fastställandet av banavgiften för 2021 till Trafikledsverket för behandling.

Trafikledsverket tar endast ut banavgiftens grundavgift som på basis av regleringen grundar sig på kostnaderna som tågtrafiken direkt föranleder. Således grundades även beslutet rent på kostnadsfrågor i enlighet med EU-lagstiftningen. Eldriven trafik är förknippad med sådana kostnader på bannätet som inte förekommer vid dieseldriven trafik. I detta avseende skulle det således kunna vara motiverat att ta ut en högre grundavgift. Trafikledsverket har dock inte till alla delar kunnat bevisa på ett tillförlitligt sätt att det finns grunder för dessa särskilda kostnader som eldriven trafik föranleder. Korrigerande åtgärder behövs både i kostnadsberäkningen och i själva beräkningsmetoderna.

”Man kan se att Trafikledsverket inte helt har kunnat bedöma omfattningen av det utvecklingsarbete som den preciserade EU-regleringen kräver, och nu behöver man fortsätta detta långsiktiga arbete”, säger regleringsorganets chef Juha Karjanlahti.

Regleringsorganet för järnvägssektorn är en självständig myndighetsfunktion som finns i anslutning till Transport- och kommunikationsverket Traficom och som har i uppgift att se till att järnvägsmarknaden fungerar samt att sektorns aktörer behandlas på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Regleringsorganet är ett av järnvägsoperatörerna, bannätsförvaltarna och tjänsteleverantörerna oberoende besvärs- och kontrollorgan som avgör ärenden utgående från inlämnade besvär eller på eget initiativ.

Beslutet finns tillgängligt på finska på regleringsorganets webbplats på adressen https://www.saantelyelin.fi/paatokset

Ytterligare information

Regleringsorganets chef Juha Karjanlahti, tfn 029 5345 244, juha.karjanlahti(at)traficom.fi

Specialsakkunnig Aleksi Kukkarinen, tfn 029 5345 247, aleksi.kukkarinen(at)traficom.fi