Marknaden
 

Järnvägsmarknaden

Under de senaste åren har konkurrens blivit ett aktuellt ämne inom finska järnvägstrafiken. Sedan 1990-talet har Europeiska unionen strävat efter att främja konkurrensen bland annat genom ett flertal lagstiftningspaket.

Finlands inhemska godstrafik på järnväg öppnades för konkurrens i början av år 2007. Tills vidare är tre järnvägsföretag, VR-Group Ab, Ratarahti Oy och Fenniarail Oy, verksamma på statens bannät. Trafik- och kommunikationsministeriet beviljade den 15 maj 2012 Ratarahti Oy koncession för godstransporter på järnväg. Koncessionen trädde i kraft 1.8.2012. Trafik- och kommunikationsministeriet har beviljat Fenniarail Oy koncession för godstransporter på järnväg den 26 mars 2015. Fenniarail började operationen i juli 2016.Trafik- och kommunikationsministeriet har också beviljat Aurora Rail Oy koncession för godstransporter. Koncessionen trädde i kraft 1.7.2017.

Kommunikationsministeriet (KM) och VR-Group Ab (VR) har träffat ett avtal om upphandlad tågtrafik åren 2016-2019. Avtalet omfattar upphandling både inom närtrafiken utanför området för Helsingforsregionens trafik samt inom fjärrtrafiken. Avtalet som är tidsbundet gäller fram till den 31 december 2019. Enligt upphandlingsavtalet har VR ensamrätt till persontrafiken på järnväg.

I fråga om Helsingfors närtrafik planerar Helsingforsregionens trafik (HRT) konkurrensutsättning. HRT och VR-Group har träffat ett avtal som gäller under övergångsperioden under vilken båda parter förbereder sig på konkurrensutsättning av närtågstrafiken. Avtalet som gäller i fem år trädde i kraft 1.4.2016 och går ut 26.6.2021. 

Förutom säkerhetsintyget och koncessionen ska företag som ansluts till statens bannät teckna ett driftavtal för bannätet med Trafikverket, och lämna en ansökan om bankapacitet till Trafikverket.

I Finland finns 5926 km statens bannät, varav andelen elektrifierad bana är 3270 km och andelen oelektrifierad bana 2656 km. Under 2016 kördes 46 828 000 tågkilometer på bannätet. Av dessa var andelen godstransport 13 301 000 km och andelen persontrafik 33 527 000 km.

Övervakning av marknaden

Utvecklingen på såväl den nationella som den internationella järnvägsmarknaden följs årligen upp genom olika utredningar och enkäter.

Enligt en årlig enkät till medlemsstaterna publicerar Europeiska kommissionen vart annat år en rapport till rådet och Europaparlamentet om övervakning av utvecklingen på järnvägsmarknaden. Den senaste rapporten har publicerats i december 2016:

Kommissionens rapport till rådet och Europaparlamentet:

Femte rapporten om övervakning av utvecklingen på järnvägsmarknaden

Commission staff working document: Fifth report on monitoring development of the rail market

Finland är medlem i IRG-Rail som är en europeisk grupp av självständiga regleringsorgan för järnvägssektorn. IRG-Rail övervakar också järnvägsmarknaden och publicerar årligen en marknadsövervakningsrapport. Den sjätte rapporten publicerades i mars år 2018.

IRG-Rail Market Monitoring Report 2016