Marknaden
 

Järnvägsmarknaden

Under de senaste åren har konkurrens blivit ett aktuellt ämne inom finska järnvägstrafiken. Sedan 1990-talet har Europeiska unionen strävat efter att främja konkurrensen bland annat genom ett flertal lagstiftningspaket.

Finlands inhemska godstrafik på järnväg öppnades för konkurrens i början av år 2007. Tills vidare är tre järnvägsföretag, VR-Group Ab, Ratarahti Oy och Fenniarail Oy, verksamma på statens bannät. Trafik- och kommunikationsministeriet beviljade den 15 maj 2012 Ratarahti Oy koncession för godstransporter på järnväg. Koncessionen trädde i kraft 1.8.2012. Trafik- och kommunikationsministeriet har beviljat Fenniarail Oy koncession för godstransporter på järnväg den 26 mars 2015. Fenniarail började operationen i juli 2016.Trafik- och kommunikationsministeriet har också beviljat Aurora Rail Oy koncession för godstransporter. Koncessionen trädde i kraft 1.7.2017.

Nuförtiden beviljar Transport- och kommunikationsverket Traficom koncession för transporter på järnväg.

Kommunikationsministeriet (KM) och VR-Group Ab (VR) har träffat ett avtal om upphandlad tågtrafik år 2020. Avtalet inbegriper en option på fortsättning, vilket ger parterna möjlighet att förlänga avtalets giltighetstid till och med den 19 juni 2022. I optionsperiodens längd har man tagit hänsyn till den planerade avregleringen av persontrafiken på järnväg. Enligt upphandlingsavtalet har VR ensamrätt till persontrafiken på järnväg.

I fråga om Helsingfors närtrafik planerar Helsingforsregionens trafik (HRT) konkurrensutsättning. HRT och VR-Group har träffat ett avtal som gäller under övergångsperioden under vilken båda parter förbereder sig på konkurrensutsättning av närtågstrafiken. Avtalet som gäller i fem år trädde i kraft 1.4.2016 och går ut 26.6.2021. 

Förutom säkerhetsintyget och koncessionen ska företag som ansluts till statens bannät teckna ett driftavtal för bannätet med Trafikledsverket, och lämna en ansökan om bankapacitet till Trafikledsverket.

I Finland finns 5926 km statens bannät, varav andelen elektrifierad bana är 3331 km och andelen oelektrifierad bana 2595 km. Under 2017 kördes 48 098 000 tågkilometer på bannätet. Av dessa var andelen godstransport 14 215 000 km och andelen persontrafik 33 883 000 km.

Övervakning av marknaden

Utvecklingen på såväl den nationella som den internationella järnvägsmarknaden följs årligen upp genom olika utredningar och enkäter.

Enligt en årlig enkät till medlemsstaterna publicerar Europeiska kommissionen vart annat år en rapport till rådet och Europaparlamentet om övervakning av utvecklingen på järnvägsmarknaden. Den senaste rapporten har publicerats i februari 2019:

Kommissionens rapport till rådet och Europaparlamentet:

Sjätte rapporten om övervakning av utvecklingen på järnvägsmarknaden

Commission staff working document: Sixth report on monitoring development of the rail market

Finland är medlem i IRG-Rail som är en europeisk grupp av självständiga regleringsorgan för järnvägssektorn. IRG-Rail övervakar också järnvägsmarknaden och publicerar årligen en marknadsövervakningsrapport. Den senaste rapporten publicerades i april år 2019.

IRG-Rail Market Monitoring Report 2017