Uträttande av ärenden
 

Uträttande av ärenden vid regleringsorganet

Om de förfaranden som följs vid regleringsorganet föreskrivs i regel i spårtrafiklagen (1302/2018).

En part får begära omprövning hos regleringsorganet i vissa bannätsförvaltarens beslut som fastställs i spårtrafiklagen.

Järnvägsoperatörer, de som ansöker om bankapacitet, företag som behöver utbildningstjänster, bannätsförvaltare, tjänsteleverantörer och andra som tillhandahåller tjänster samt behöriga myndigheter som avses i 14 § i kollektivtrafiklagen kan föra andra ärenden än omprövningsärenden till regleringsorganet för prövning om de anser att någon handlar i strid mot spårtrafiklagen eller kraven som utfärdats med stöd av den eller mot kravet på icke-diskriminering och opartiskhet. Regleringsorganet kan också på eget initiativ ta ärendet till prövning.

Vid upprättande av anmälningar som gäller en ny persontrafiktjänst på järnväg och begäran om bedömning av ekonomiskjämvikt efterföljs kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1795 om bedömning av ekonomisk jämvikt.