Uträttande av ärenden
 

Uträttande av ärenden vid regleringsorganet

Om de förfaranden som följs vid regleringsorganet föreskrivs i regel i järnvägslagen (304/2011).

En part får begära omprövning hos regleringsorganet i vissa bannätsförvaltarens beslut som fastställs i järnvägslagen.

Järnvägsoperatörer, de som ansöker om bankapacitet, företag som behöver utbildningstjänster, bannätsförvaltare, tjänsteleverantörer och andra som tillhandahåller tjänster samt behöriga myndigheter som avses i 14 § i kollektivtrafiklagen kan föra andra ärenden än omprövningsärenden till regleringsorganet för prövning om de anser att någon handlar i strid med järnvägslagen eller krav som utfärdats med stöd av den eller mot kravet på icke-diskriminering och opartiskhet. Regleringsorganet kan också på eget initiativ ta saken till prövning.

Vid anmälan och begäran om en ny internationell järnvägsbindelse följs kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 869/2014 om ny persontrafik på järnväg.