Begäran om omprövning
 

Begäran om omprövning

En part får begära omprövning hos regleringsorganet, om en bannätsförvaltarens beslut gäller

1. överbelastad järnvägslinje eller del av den samt prioritetsordning

2. tilldelning av bankapacitet

3. tilldelning av brådskande bankapacitet

4. utnyttjande eller återkallande av bankapacitet

5. banavgifter

6. rabatter på och förhöjning av grundavgiften 

7. tilläggsavgifter

En begäran om omprövning ska göras enligt förvaltningslagen inom 30 dagar från delfåendet av bannätsförvaltarens beslut.

Partställning

Enligt förvaltningslagen (434/2003) är part i ett förvaltningsärende den vars rätt, fördel eller skyldighet ärendet gäller.

Vid begäran om omprövning är en part typiskt en järnvägsoperatör när denne begär om omprövning i bannätsförvaltarens beslut som gäller en kapacitet som järnvägsoperatören har ansökt eller en banavgift eller avgifter som tagits ut för användning.

Innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska innehålla uppgifter om det beslut i vilket omprövning begärs, hurdan omprövning begärs och på vilka grunder omprövning begärs. De handlingar som den sökande åberopar som stöd för sin yrkan ska fogas till begäran om omprövning. I de handlingar som lämnas ska eventuella affärshemligheter och andra sekretessbelagda uppgifter klart specificeras.

Begäran om omprövning lämnas till Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) registratorskontor på adressen

Järnvägssektorns regleringsorgan
PB 467
00101 Helsingfors

eller via e-post till adressen

Offentlig behandling

I frågor som behandlas i regleringsorganet följs lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). I regel är begäran om prövning offentlig enligt offentlighetslagen. Myndigheten ska vid begäran ge vem som helst uppgift om begäran om omprövning och de handlingar som anknyter till den. Å andra sidan föreskriver lagen också om sekretessplikter, enligt vilka till exempel affärshemligheter eller vissa andra uppgifter som fastställts i offentlighetslagen inte får avslöjas. Därför är det nödvändigt att i begäran om omprövning klart specificera eventuella affärshemligheter och andra sekretessbelagda uppgifter.

Även identiteten av den som begär omprövning är i regel en offentlig uppgift. Identiteten kan endast hemlighållas av särskilda skäl, till exempel en mycket viktig allmän eller privat fördel.

Behandling av omprövningsärenden

En begäran om omprövning ska avgöras inom sex veckor efter att regleringsorganet har fått tillgång till den utredning som behövs för avgörandet.

I ärenden som gäller prioritetsordningen i enskilda fall, tilldelning av bankapacitet och tilldelning av brådskande bankapacitet ska beslut med anledning av en begäran om omprövning emellertid ges inom tio dagar efter att regleringsorganet har fått tillgång till den utredning som behövs för avgörandet.

Bestämmelser om behandling av omprövningsärenden finns i övrigt i förvaltningslagen.

Regleringsorganets beslut och sökande av ändring

Ändring i regleringsorganets beslut om begäran om omprövning får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.