Meningsskiljaktigheter
 

Meningsskiljaktigheter

Järnvägsoperatörer, de som ansöker om bankapacitet, företag som behöver utbildningstjänster, bannätsförvaltare, tjänsteleverantörer och andra som tillhandahåller tjänster samt behöriga myndigheter som avses i 14 § i kollektivtrafiklagen kan föra andra ärenden än omprövningsärenden (72 §) till regleringsorganet för prövning, om de anser att någon handlar i strid med järnvägslagen eller krav som utfärdats med stöd av den eller mot kravet på icke-diskriminering och opartiskhet.

Regleringsorganet kan också på eget initiativ ta saken till prövning.

Besvärets innehåll

Ärendet ska anhängiggöras vid regleringsorganet skriftligen. Av besväret ska framgå vad den som anhängiggjort frågan yrkar inklusive motiveringar. I besväret ska det misstänkta olagliga förfarandet specificeras så att minst förfarandets anknytning till bestämmelserna i järnvägslagen eller författningar som utfärdats med stöd av den kan konstateras. De handlingar som överklaganden åberopar som stöd för sin yrkan ska fogas till besväret. I de handlingar som lämnas ska eventuella affärshemligheter och andra sekretessbelagda uppgifter klart specificeras.

Besväret ska lämnas till Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) registratorskontor på adressen:

Järnvägssektorns regleringsorgan
PB 467
00101 Helsingfors

eller via e-post till adressen

Behandling av meningsskiljaktigheter

Ärenden ska i första hand avgöras genom förlikning.

Om förlikningen inte leder till resultat, ska regleringsorganet ge sitt avgörande inom sex veckor efter att ha fått tillgång till den utredning som behövs för att avgöra ärendet.

Regleringsorganet har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna utan ogrundat dröjsmål få nödvändiga uppgifter och en utredning från järnvägsoperatörerna och bannätsförvaltarna för behandling av ärendet.

Vid behandlingen av besväret följs förfarandet enligt förvaltningslagen (434/2003). Regleringsorganet kan utreda ärendet skriftligt, muntligt och med hjälp av inspektioner.

Offentlig behandling

I frågor som behandlas i regleringsorganet följs lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). I regel är besvären offentliga enligt offentlighetslagen. Myndigheten ska vid begäran ge vem som helst uppgift om besväret och de handlingar som anknyter till det. Å andra sidan föreskriver lagen också om sekretessplikter, enligt vilka till exempel affärshemligheter eller vissa andra uppgifter som fastställts i offentlighetslagen inte får avslöjas. Därför är det nödvändigt att i besväret klart specificera eventuella affärshemligheter och andra sekretessbelagda uppgifter.

Även identiteten av den som överklagar är i regel en offentlig uppgift. Identiteten kan endast hemlighållas av särskilda skäl, till exempel en mycket viktig allmän eller privat fördel.

Regleringsorganets beslut och sökande av ändring

Ändring i beslut som regleringsorganet har fattat för att avgöra meningsskiljaktigheter får sökas genom besvär hos marknadsdomstolen. Ändring i beslut som marknadsdomstolen har fattat får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.