Verksamhet
 

 

Kärnområden inom regleringen

Regleringsorganets uppgiftsfält

Regleringsorganets uppgiftsfält omfattar särskilt:

  • Järnvägstjänsternas tillgänglighet oh prissättning. Bannätsförvaltarna och tillhandahållarna av serviceställen är under visa förutsättningar skyldiga att erbjuda tjänster för användning av järnvägar och utbildningstjänster för andra aktörer (skyldighet att tillhandahålla tjänster). Regleringsorganet övervakar uppfyllandet av denna skyldighet och prissättningen av tjänsterna.
  • Frågor relaterade till delningen av bankapaciteten och innehållet i beskrivningen av järnvägsnätet. Bannätsförvaltaren besluter om delningen av bankapaciteten. Beskrivningen av järnvägsnätet innehåller viktig information för sökande av bankapacitet. Om innehållet i beskrivningen av järnvägsnätet föreskrivs på EU-nivå. Regleringsorganet övervakar iakttagandet av bland annat lagstadgade skyldigheter relaterade till delningen av bankapaciteten och järnvägsnätbeskrivningens ändamålsenlighet.
  • Avgifter för användning av banor. Bannätsförvaltaren tar uten banavgift av järnvägsoperatörerna. Regleringsorganet övervakar att avgiften tas ut likvärdigt, icke-diskriminerande och med iakttagande av lagstiftningen.
  • Andra åtgärder som påverkar principerna för icke-diskriminering och likvärdighet.

Järnvägssektorns regleringsorgan

I Finland Regleringsorganet finns vid Transport- och kommunikationsverket (Traficom).

Järnvägssektorns regleringsorgan fattar beslut självständigt, och dess beslut är bindande för alla parter. Förutom chefen har regleringsorganet två specialsakkunniga.Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde 2012/34/EU fastställde regleringsorganets ställning och ökade kraven på dess oberoende. Dessutom ställde direktivet nya krav på regleringsorganets verkasamhet och främjade samarbetet mellan järnvägssektorns regleringsorgan i medlemsstaterna. Ett nytt krav är regleringsorganets skyldighet att höra användrarna av varu- oh persontrafiktjänster i järnvägssektorn.

Regleringsorganets europeiska samarbete

Europeiska kommissionen har lyft fram harmoniseringen och förenhetligandet av järnvägsmarknaden på EU-nivå som ett mycket viktigt mål för de närmaste åren.Ett mål för samarbetet är att skapa ett konkurrenskraftigt, effektivt och hållbart järnvägsområde i Europa.I juni 2011 inrättades en arbetsgrupp för järnvägssektorns självständiga regleringsorgan i EU:s medlemsstater (IRG-Rail). IRG-Rail fungerar som samarbetsorgan där järnvägssektorns regleringsorgan delar erfarenheter, information och bästa praxis. Dessutom är IRG-Rail en aktiv påverkare i beslutsfattandet i EU.