Toiminta
 

Toiminnan ydinalueet

Rautateiden sääntelyelimen toiminta

Sääntelyelimen tehtäväkenttä

Sääntelyelimen tehtäväkenttään kuuluvat erityisesti:

  • Rautatiepalvelujen saatavuus ja hinnoittelu. Rataverkon haltijat ja palvelupaikkojen ylläpitäjät ovat tietyin edellytyksin velvollisia tarjoamaan rautatiekäyttöpalveluja ja koulutuspalveluja toisille toimijoille (palveluvelvoite). Sääntelyelin valvoo palveluvelvoitteen toteutumista sekä palvelujen hinnoittelua.
  • Ratakapasiteetinjakoon ja verkkoselostuksen sisältöön liittyvät kysymykset. Rataverkon haltija päättää ratakapasiteetin jakamisesta. Verkkoselostuksessa kuvataan tärkeitä tietoja ratakapasiteetin hakijoita varten. Verkkoselostuksen sisällöstä säädetään EU-tasolla. Sääntelyelin valvoo mm. ratakapasiteetin jakoon liittyvien lainsäädännöllisten velvoitteiden noudattamista sekä verkkoselostuksen asianmukaisuutta.
  • Radan käytöstä perittävät maksut. Rataverkon haltija perii ratamaksua rautatieliikenteen harjoittajilta. Sääntelyelin valvoo, että maksua peritään tasapuolisesti, syrjimättömästi ja lainsäädännön vaatimuksia noudattaen.
  • Muut syrjimättömyyteen ja tasapuolisuuteen vaikuttavat toimenpiteet.

Rautatiealan sääntelyelin Suomessa

Sääntelyelin toimii Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) yhteydessä.

Rautatiealan sääntelyelin on päätöksenteossaan itsenäinen ja sen päätökset sitovat kaikkia asianosaisia. Sääntelyelimessä toimii päällikön lisäksi kaksi erityisasiantuntijaa.

Yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/34/EU vahvisti sääntelyelimen asemaa ja lisäsi sen riippumattomuuteen liittyviä vaatimuksia. Lisäksi direktiivi asetti uusia vaatimuksia sääntelyelimen toiminnalle ja tiivisti jäsenvaltioiden rautatiealan sääntelyelinten välistä yhteistyötä. Yhtenä uutena vaatimuksena on mm. sääntelyelimen velvoite kuulla rautateiden tavara- ja henkilöliikennepalvelujen käyttäjiä.

Sääntelyelimen yhteistyö Euroopassa

Euroopan komissio on nostanut rautatiemarkkinoiden harmonisoimisen ja yhdenmukaistamisen EU-tasolla erittäin tärkeäksi tavoitteeksi lähivuosina. Rautatiealan sääntelyelinten kansainvälinen yhteistyö on aktiivista ja sitä tehdään monella tasolla sääntelyelinten kesken sekä sääntelyelinten ja Euroopan komission välillä. Yhteistyön yhtenä tavoitteena on kilpailukykyisen, tehokkaan ja kestävän rautatiealueen luominen Eurooppaan.

Kesäkuussa 2011 perustettiin eurooppalaisten itsenäisten rautatiealan sääntelyelinten ryhmä (IRG-Rail). IRG-Rail toimii yhteistyöelimenä, jossa jaetaan kokemuksia, tietoa ja parhaita käytäntöjä kansallisten rautatiealan sääntelyelinten kesken. Lisäksi IRG-Rail on aktiivinen vaikuttaja EU:n päätöksenteossa.