Rautatiemarkkinat

Kilpailu on viime vuosina noussut ajankohtaiseksi aiheeksi Suomen rautateillä. Euroopan unioni on 1990-luvulta lähtien pyrkinyt edistämään kilpailua muun muassa lukuisilla lainsäädäntöpaketeilla.

Suomen kansallinen rautateiden tavaraliikenne avattiin kilpailulle vuoden 2007 alussa. Suomen ja Venäjän välinen yhdysliikenne avautui kilpailulle vuonna 2016. Koko valtion rataverkolla toimii tällä hetkellä kaksi rautatieyritystä, VR-Yhtymä Oy ja Fenniarail Oy. Näiden yritysten lisäksi toimilupa rautateiden tavarakuljetuksiin on myönnetty Ratarahti Oy:lle, Aurora Rail Oy:lle ja Operail Finlandille. Ratarahti toimii lähinnä paikallisesti Imatran alueella ja Aurora Rail puolestaan harjoittaa vaihtotyöliikennettä valtion rataverkon ratapihoilla. Operail Finland on vasta käynnistämässä toimintaansa Suomen tavaraliikenteessä.

Kansallisesta henkilöliikenteestä on Liikenne- ja viestintäministeriön ja VR:n välillä tehty julkisen palvelun suorahankintasopimukset. Myös Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja VR:n välillä on vielä tällä hetkellä voimassa suorahankintasopimus. HSL:n uusi, keväällä 2020 kilpailutettu sopimus pääkaupunkiseudun lähiliikenteen osalta alkaa ensi vuoden kesäkuussa. Sopimuksen mukaan VR jatkaa lähiliikennejunien liikennöintiä myös vuoden 2021 jälkeen. Uuden liikennöijän markkinoille tulo näiden sopimusten ohi (ns. open access) edellyttää uudesta palvelusta ilmoittamisen sääntelyelimelle 18 kk ennen palvelun aloittamista. Lisäksi uuden palvelun tulee läpäistä taloudellisen tasapainon testi, jos jokin siihen oikeutettu taho tällaista pyytää.

Suomessa on valtion rataverkkoa 5926 km, josta sähköistettyä rataa 3331 km ja sähköistämätöntä 2595 km. Vuonna 2018 rataverkolla ajettiin 50 513 000 junakilometriä. Näistä tavaraliikenteen osuus oli 15 510  000 km ja henkilöliikenteen osuus 35 003 000 km.

Markkinoiden seuranta

Rautatiemarkkinoiden kehittymistä seurataan vuosittain kansallisesti sekä kansainvälisesti erilaisten selvitysten ja kyselyiden avulla.

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille:

Jäsenvaltioille suunnatun vuosittaisen kyselyn perusteella Euroopan komissio julkaisee joka toinen vuosi neuvostolle ja Euroopan parlamentille laatimansa kertomuksen rautatiemarkkinoiden kehityksen seurannasta. Viimeisin raportti on julkaistu helmikuussa 2019:

6. kertomus rautatiemarkkinoiden kehityksen seurannasta (Ulkoinen linkki)

Commission staff working document: Sixth report on monitoring developments of the rail market (Ulkoinen linkki)

IRG-Railin julkaisemat markkinaraportit:

Suomi on mukana eurooppalaisessa itsenäisten rautatiealan sääntelyelinten ryhmässä IRG-Railissä. IRG-Rail seuraa myös rautatiemarkkinoita ja julkaisee vuosittain markkinaseurantaraportin. Järjestyksessään kahdeksas markkinaraportti julkaistiin maaliskuussa 2020.

IRG-Rail Market Monitoring Report 2018 (Ulkoinen linkki)

Rautatiepalvelujen loppukäyttäjien näkemykset markkinoista:

Sääntelyelimen on raideliikennelain mukaisesti kuultava vähintään kahden vuoden välein rautateiden tavara- ja henkilöliikennepalvelujen käyttäjien edustajia ottaakseen huomioon näiden näkemykset rautatieliikenteen markkinoista.

Tutkimukset, joilla on selvitetty rautateiden loppukäyttäjien näkemyksiä markkinoista löydät alta