Etusivu: Rautatiealan sääntelyelin
Etusivu: Rautatiealan sääntelyelin
Siirry hakuun

Rautatiemarkkinat

Kilpailu on viime vuosina noussut ajankohtaiseksi aiheeksi Suomen rautateillä. Euroopan unioni on 1990-luvulta lähtien pyrkinyt edistämään kilpailua muun muassa lukuisilla lainsäädäntöpaketeilla.

Suomen kansallinen rautateiden tavaraliikenne avattiin kilpailulle vuoden 2007 alussa. Suomen ja Venäjän välinen yhdysliikenne avautui kilpailulle vuonna 2016. Koko valtion rataverkolla toimii tällä hetkellä kolme rautatieyritystä, VR-Yhtymä Oy, Fenniarail Oy ja Operail Finland. Näiden yritysten lisäksi toimilupa rautateiden tavarakuljetuksiin on myönnetty Ratarahti Oy:lle ja Aurora Rail Oy:lle. Ratarahti toimii lähinnä paikallisesti Imatran alueella ja Aurora Rail puolestaan harjoittaa vaihtotyöliikennettä valtion rataverkon ratapihoilla.

Kansallisesta henkilöliikenteestä on Liikenne- ja viestintäministeriön ja VR:n välillä tehty julkisen palvelun suorahankintasopimukset.  HSL:n uusi, keväällä 2020 kilpailutettu sopimus pääkaupunkiseudun lähiliikenteen osalta alkoi vuoden 2021 kesäkuussa. Sopimuksen mukaan VR jatkaa lähiliikennejunien liikennöintiä. Uuden liikennöijän markkinoille tulo näiden sopimusten ohi (ns. open access) edellyttää uudesta palvelusta ilmoittamisen sääntelyelimelle 18 kk ennen palvelun aloittamista. Lisäksi uuden palvelun tulee läpäistä taloudellisen tasapainon testi, jos jokin siihen oikeutettu taho tällaista pyytää.

Suomessa on valtion rataverkkoa 5918 km, josta sähköistettyä rataa 3349 km ja sähköistämätöntä 2569 km. Vuonna 2020 rataverkolla ajettiin 47 725 000 junakilometriä. Näistä tavaraliikenteen osuus oli 13 921  000 km ja henkilöliikenteen osuus 33 804 000 km.

Markkinoiden seuranta

Rautatiemarkkinoiden kehittymistä seurataan vuosittain kansallisesti sekä kansainvälisesti erilaisten selvitysten ja kyselyiden avulla.

Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille:

Jäsenvaltioille suunnatun vuosittaisen kyselyn perusteella Euroopan komissio julkaisee joka toinen vuosi neuvostolle ja Euroopan parlamentille laatimansa kertomuksen rautatiemarkkinoiden kehityksen seurannasta. Viimeisin raportti on julkaistu tammikuussa 2021:

7. kertomus rautatiemarkkinoiden kehityksen seurannasta (Ulkoinen linkki)

Commission staff working document: Seventh monitoring report on the development of the rail market (Ulkoinen linkki)

IRG-Railin julkaisemat markkinaraportit:

Suomi on mukana eurooppalaisessa itsenäisten rautatiealan sääntelyelinten ryhmässä IRG-Railissä. IRG-Rail seuraa myös rautatiemarkkinoita ja julkaisee vuosittain markkinaseurantaraportin. Järjestyksessään yhdeksäs markkinaraportti julkaistiin huhtikuussa 2021.

9th IRG-Rail Market Monitoring Report (Ulkoinen linkki)

IRG-Rail - Covid-19 Publication 2021 (Ulkoinen linkki) (heinäkuu 2021)

Rautatiepalvelujen loppukäyttäjien näkemykset markkinoista:

Sääntelyelimen on raideliikennelain mukaisesti kuultava vähintään kahden vuoden välein rautateiden tavara- ja henkilöliikennepalvelujen käyttäjien edustajia ottaakseen huomioon näiden näkemykset rautatieliikenteen markkinoista.

Tutkimukset, joilla on selvitetty rautateiden loppukäyttäjien näkemyksiä markkinoista löydät alta