Etusivu: Rautatiealan sääntelyelin
Etusivu: Rautatiealan sääntelyelin
Valikko

EU-lainsäädäntö

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta (2012/34/EU) (koonnos) (Ulkoinen linkki)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2370 direktiivin 2012/34/EU muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikennemarkkinoiden avaamisen ja rautatieinfrastruktuurin hallinnoinnin osalta (Ulkoinen linkki)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/312, asetuksen (EU) 2020/1429 muuttamisesta rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimistä koskevien väliaikaisten toimenpiteiden soveltamisen viiteajanjakson keston osalta (Ulkoinen linkki)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/1429 toimenpiteiden vahvistamisesta kestäviä rautatiemarkkinoita varten covid-19:n leviämisen johdosta (Ulkoinen linkki)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1370/2007 rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta (koonnos) (Ulkoinen linkki)

Komission tiedonanto rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista annettua asetusta (EY) N:o 1370/2007 koskevista tulkitsevista suuntaviivoista (Ulkoinen linkki)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/2337 yhteisistä säännöistä rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1192/69 kumoamisesta (Ulkoinen linkki)

Komission delegoitu päätös (EU) 2017/2075 yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/34/EU liitteen VII korvaamisesta (Ulkoinen linkki)

Komission direktiivin nojalla antamat täytäntöönpanosäädökset: 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1795 menettelyn ja perusteiden vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/34/EU 11 artiklan mukaisen taloudellisen tasapainon arvioinnin soveltamista varten (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2177  palvelupaikkojen ja rautatieliikenteeseen liittyvien palvelujen käyttöoikeudesta (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/545 rautateiden ratakapasiteetin käyttöoikeuden myöntämistä koskeviin puitesopimuksiin liittyvistä menettelyistä ja perusteista (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1100 rautatiemarkkinoiden seurantaan liittyvistä jäsenvaltioiden raportointivelvollisuuksista (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/909 rautatieliikenteen harjoittamisesta suoraan aiheutuvien kustannusten yksityiskohtaisista laskentasäännöistä (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/429 meluvaikutuksista aiheutuvien kustannusten hinnoittelussa noudatettavista yksityiskohtaisista säännöistä (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/171 rautatieyritysten toimilupamenettelyn tietyistä näkökohdista (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2014/870 rautateiden ratakapasiteetin hakijoita koskevista edellytyksistä (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2014/869 uusista rautateiden henkilöliikennepalveluista (Ulkoinen linkki) 

Komission direktiivin nojalla antamat täytäntöönpanopäätökset: 

Komission täytäntöönpanopäätös (20.2.2015) paikallisen rautatieinfrastruktuurin strategisesta merkityksestä direktiivin 2012/34/EU 2 artiklan 4 kohdan nojalla ( C(2015) 857 final)

Liitteet komission täytäntöönpanopäätökseen C(2015) 857 final

Päivitetty