Regleringsorganet ska en gång vartannat år rådfråga användare av järnvägstjänster för godstransport i syfte att ta hänsyn till deras syn på järnvägsmarknaden. Enligt utlåtandena är det främst den r...
Regleringsorganet ska en gång vartannat år rådfråga användare av tjänster inom persontrafik på järnväg i syfte att ta hänsyn till deras syn på järnvägsmarknaden. Remissinstanserna fäste uppmärksamh...
Den åttonde rapporten om utvecklingen på järnvägsmarknaden från kommissionen till Europaparlamentet och rådet har publicerats.
Regleringsorganet för järnvägssektorn har utfärdat en föreskrift om tidsfrister inom vilka tjänsteleverantörer ska besvara anhållan från den som ansöker om en tjänst.

Uträttande av ärenden

Lagstiftning och beslut