Sääntelyelin

Rautatiealan sääntelyelin seuraa, valvoo ja edistää rautatiemarkkinoiden toimivuutta, tasapuolisuutta ja syrjimättömyyttä.

Rautatiealan sääntelyelin on perustettu jokaiseen EU:n jäsenvaltioon ja sen tehtävänä on huolehtia rautatiemarkkinoiden toimivuudesta ja siitä, että alan toimijoita kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Alan toimijoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä erityisesti tahoja, jotka tarvitsevat rataverkon ja siellä liikennöimiseen tarvittavia palveluita. Liikennöijiä kutsutaan rautatieliikenteen harjoittajiksi. Suomessa valtion rataverkkoa hallinnoi Väylävirasto. Valtion rataverkon lisäksi Suomessa on myös lyhyehköjä yksityisraiteita, joita yleensä käytetään tavaraliikenteessä. Rataverkon palvelut ovat liikennöinnin ydinpalveluita, ja niiden tarjoajia kutsutaan rataverkon haltijoiksi. Rataverkon palveluiden lisäksi rautatieliikenteeseen liittyviä muita palveluita tarjoaa useita niin sanottuja palvelupaikan ylläpitäjiä.

Sääntelyelin on rautatieliikenteen harjoittajista, rataverkon haltijoista ja palvelupaikan ylläpitäjistä riippumaton valitus- ja valvontaelin, joka ratkaisee asioita sille toimitettujen valitusten perusteella sekä omasta aloitteestaan.