Sääntelyelimen on raideliikennelain mukaan kuultava kahden vuoden välein rautateiden henkilöliikennepalvelujen käyttäjien edustajia rautatieliikenteen markkinoista. Lausunnon antajat kiinnittivät huomiota erityisesti junayhteyksien ja rautatieasemien palveluiden puutteellisuuteen sekä hinnoittelun ajoittaiseen kohtuuttomuuteen. Kilpailun lisääminen markkinoilla parantaisi markkinoiden toimivuutta.

Rautatiealan sääntelyelin pyysi lausuntoja rautateiden henkilöliikennepalveluiden nykytilasta ja kehittämisestä Lausuntopalvelu.fi:n kautta. Sääntelyelin pyysi erityisesti ottamaan kantaa palveluiden toimivuuteen, saatavuuteen, hinnoitteluun, lippujärjestelmiin ja tulevaisuuden näkymiin. Lausunnot saatiin 16 eri taholta. 

Lausuntojen mukaan junayhteydet, -vuorot ja -kapasiteetti eivät aina ole riittäviä. Alueiden sisäinen lähiliikenne toimii tyydyttävästi ainoastaan Helsingin seudulla. Kaukoliikenteen osalta erityisesti rataverkon poikittaiset junavuorot koettiin puutteellisiksi.

Lausujien mukaan rautatieasemien palvelut on ajettu kokonaan alas tai ne ovat suurimpia asemia lukuun ottamatta hyvin puutteellisia. Junakaluston osalta toivottiin esteettömiä tiloja esimerkiksi pyörätuolien ja lastenrattaiden kuljetusta varten. Junakalustosta tehtiin useita kehitysehdotuksia liittyen mm. matkatavara- ja wc-tiloihin sekä wifi-yhteyksiin.

Lausujien mukaan junalippujen hinnoittelu ei ole useinkaan kilpailukykyistä verrattuna muihin kulkumuotoihin. VR:n nykyinen muuttuva hinnoittelu johtaa ajoittain kohtuuttomaan hinnoitteluun. Muissa maissa käytössä olevia lipputuotteita toivottiin saatavan myös Suomeen. Erityisryhmien alennukset ovat lausuntojen mukaan tärkeitä.

Lausuntojen mukaan digitaaliset lippujärjestelmät ovat helppokäyttöisiä, mutta eivät sovi kaikille. Merkittävällä osalla suomalaisista ei ole digitaalisia laitteita tai osaamista, jota ostamiseen tarvittaisiin. Lipun ostamisessa on haasteita myös erityisryhmiin kuuluvien näkökulmasta.

Lausunnon antajien mielestä kilpailun lisääminen markkinoilla parantaisi markkinoiden toimivuutta. Osa lausunnon antajista kannatti open access -periaatetta, jolloin rautatieyritykset osallistuisivat liikenteen järjestämiseen omalla kalusto- ja markkinariskillä. Toiset lausunnon antajat painottivat ostoliikenteen kilpailuttamista. 

Toivomus kalustoyhtiön perustamisesta oli monessa lausunnossa. Tarvittaisiin valtion kalustoyhtiö, jonne VR:n taseessa oleva junakalusto siirrettäisiin. Kalustoyhtiö mahdollistaa kilpailutukset ja markkinan nykyistä tehokkaamman toiminnan. VR ja sen kilpailijat voisivat vuokrata kalustoaan kalustoyhtiöltä.

Monen lausunnonantajan mielestä kuntien ja alueiden tulisi saada toimivalta järjestää henkilöjunaliikenne omalla alueellaan.

Kaikki lausunnot ovat sellaisenaan luettavissa Lausuntopalvelu.fi:ssä.

Tutustu selvityksiin

Lisätietoja antavat

erityisasiantuntija Mertti Anttila, s-posti etunimi.sukunimi(at)traficom.fi
erityisasiantuntija Kari Lavaste, s-posti etunimi.sukunimi(at)traficom.fi